Nieuws

Coronacrisis geen aanleiding voor verlegging waardepeildatum winkelpand
(11-08-2022)
Bron: Rechtbank Oost-Brabant | jurisprudentie | ECLINLRBOBR20222701, 21/2471, 22/513, 22/514, 22/515 en 22/516 | 01-07-2022

De waarde van onroerende zaken in Nederland wordt jaarlijks vastgesteld. Als peildatum voor de waarde geldt 1 januari van het voorafgaande kalenderjaar. Dat is anders indien de onroerende zaak na de peildatum wordt gewijzigd of van bestemming verandert of een verandering in waarde ondergaat als gevolg van een bijzondere omstandigheid. In dat geval wordt uitgegaan van de toestand op 1 januari van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld.

In een procedure over de WOZ-waarden van enkele winkelpanden was in geschil of de waardepeildatum verlegd diende te worden. De procedure betrof WOZ-beschikkingen van 2021, die uitgaan van de waarde op 1 januari 2020. De eigenaar van de winkelpanden meende dat in verband met de coronacrisis moest worden uitgegaan van de toestand op 1 januari 2021.

De coronacrisis en de in verband daarmee getroffen overheidsmaatregelen zouden invloed hebben gehad op de waarden van de onroerende zaken. De coronacrisis is wel een bijzondere omstandigheid, maar geen omstandigheid is die specifiek voor deze onroerende zaken geldt. Overigens volgt uit de wetsgeschiedenis dat overheidsmaatregelen, die de waarde kunnen beïnvloeden, geen grond zijn om de WOZ-waarde te bepalen per de toestandspeildatum in plaats van per de reguliere waardepeildatum. De rechtbank heeft het beroep van de eigenaar ongegrond verklaard.

Terug

Nieuws

Trefwoord:

06-10-2022
Boete wegens niet doen van aangifte
Op grond van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen kan de inspecteur een boete opleggen aan een
Lees meer.. »

06-10-2022
Verruiming betaalpauze betalingsregeling (corona)belastingschuld
De Tweede Kamer heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen een motie aangenomen over de
Lees meer.. »

06-10-2022
Nota van wijziging Belastingplan 2023
De staatssecretaris van Financi√čn heeft een nota van wijziging op het Belastingplan 2023 ingediend.
Lees meer.. »

06-10-2022
Ondersteuningsregeling energiekosten aangekondigd voor energie-intensieve mkb
De minister van EZK heeft een ondersteuningsregeling voor de hoge energiekosten aangekondigd voor
Lees meer.. »

06-10-2022
Details prijsplafond energie kleinverbruikers
Het kabinet heeft de details van het prijsplafond op energie voor huishoudens en kleinverbruikers
Lees meer.. »